1. INFORMACJE OGÓLNE
1.1. Sklep internetowy Nierafinowane, działający pod adresem www.nierafinowane.pl prowadzony jest przez Jolis Choice Ltd z siedzibą w Rotherham, UNIT 4E ENTERPRISE COURT FARFIELD PARK S63 5DB, Wielka Brytania, wpisaną do Rejestru prowadzonego przez Companies House pod numerem 14156896 (określanym dalej jako “Jolis Choice”).
1.2. Jolis Choice Ltd  jest niezależną spółką handlową oferującą produkty marek/firm dostarczone przez nie bezpośrednio lub przez ich oficjalnych dystrybutorów.
1.3. JOLIS CHOICE ma wszystkie niezbędne prawa do prezentowania marek poszczególnych producentów na stronie internetowej  www.nierafinowane.pl.
1.4. Obsługę polskiego magazynu i logistyki na zlecenie Jolis Choice prowadzi Pracownia artystyczna Luna Morphea, Daria Lunitz, ul. Pogodna 49, 77‑300 Nieżywięć

2. DEFINICJE
2.1. Serwis JOLIS CHOICE – serwis transakcji internetowych dostępny pod adresem www.nierafinowane.pl, w ramach którego organizowane są kampanie sprzedażowe, podczas których Klientom oferowane są Produkty.
2.2. Produkt – rzecz lub rzeczy będące przedmiotem sprzedaży w ramach kampanii przeprowadzanej zgodnie z niniejszym Regulaminem. Produkty oferowane przez JOLIS CHOICE pochodzą bezpośrednio od Producentów i są produktami oryginalnymi i markowymi.
2.3. Klient – konsument, który zawarł z JOLIS CHOICE umowę o świadczenie usługi dostępu do Serwisu JOLIS CHOICE, który dokonał prawidłowej rejestracji w Serwisie JOLIS CHOICE.
2.4. Konto - zapis informatyczny prowadzony przez JOLIS CHOICE, w którym gromadzone są dane Klienta po jego prawidłowej Rejestracji oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu JOLIS CHOICE. Dostęp do Konta umożliwia Klientowi identyfikację w Serwisie JOLIS CHOICE oraz dokonywanie transakcji zakupu Produktów.
2.5. Rejestracja - procedura związana z zarejestrowaniem się Klienta w Serwisie JOLIS CHOICE.
2.6. Regulamin - niniejszy Regulamin JOLIS CHOICE, który określa warunki i zasady funkcjonowania Serwisu JOLIS CHOICE oraz prawa i obowiązki stron zawartej umowy.
2.7. Kampania - proces, w czasie którego JOLIS CHOICE składa Klientom ofertę sprzedaży określonych Produktów, po ustalonej cenie i w określonym czasie.
2.8. Rabat – zniżka (procentowa lub kwotowa) udzielana Klientowi.
2.9. Koszyk - narzędzie informatyczne umożliwiające Klientowi dokonanie rezerwacji Produktu, a następnie potwierdzenia przyjęcia oferty sprzedaży zarezerwowanego Produktu oraz dokonanie zakupu.
2.10. Zamówienie – proces w wyniku którego Klient dokonał zakupu Produktu w JOLIS CHOICE.
2.11. Baza Danych - zbiór danych osobowych zarejestrowanych Klientów, przetwarzanych przez JOLIS CHOICE, za zgodą i w zakresie, na jaki JOLIS CHOICE uzyskał zezwolenie od Klienta.
2.12. Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
2.13. Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania wybraną przez Klienta formą dostawy.
2.14. Karta Podarunkowa JOLIS CHOICE zdematerializowany bon towarowy wydawany na okaziciela (mający postać kodu), uprawniający do nabycia towaru w JOLIS CHOICE do maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości nominalnej bonu.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA
3.1. JOLIS CHOICE prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat Produktów zamieszczane są na stronie www.nierafinowane.pl, do której dostęp możliwy jest przy pomocy przeglądarki internetowej, obsługującej format HTML.
3.2. Klientami JOLIS CHOICE mogą być osoby fizyczne o pełnej zdolności do czynności prawnych, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i które dokonały skutecznej Rejestracji w Serwisie JOLIS CHOICE.
3.3. Klient w celu Rejestracji powinien wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie swojego adresu e-mail. W przypadku Rejestracji związanej z kupnem Produktu Klient dodatkowo zobowiązany jest podać dane adresowe niezbędne do realizacji zamówienia.
3.4. Rejestrując się w Serwisie JOLIS CHOICE oraz podczas składania zamówienia, Klient powinien potwierdzić, że w pełni rozumie i akceptuje warunki sprzedaży oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.
3.5. Po Rejestracji na podany przez Klienta adres e-mail zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca Rejestrację oraz założenie Konta, a także zawierająca hasło niezbędne do zalogowania się w Serwisie JOLIS CHOICE. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia pomiędzy Klientem a JOLIS CHOICE nieodpłatnej umowy o świadczenie usług dostępu do Serwisu JOLIS CHOICE.
3.6. Konto zawiera dane Klienta podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek ze wskazanych danych, Klient powinien niezwłocznie zaktualizować je korzystając ze stosownego formularza dostępnego na stronach internetowych JOLIS CHOICE.
3.7. Klient może w każdym czasie rozwiązać umowę, o której mowa w art. 3.5 bez podania przyczyny. Rozwiązanie następuje poprzez złożenie oświadczenia w formie elektronicznej poprzez wysłanie e-maila na adres info@nierafinowane.pl z tematem „REZYGNACJA”.
3.8. Klient nie powinien posiadać więcej niż jednego Konta, korzystać z Kont innych Klientów oraz udostępniać swojego Konta osobom trzecim. Klient nie może korzystać z Konta w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.
3.9. Klient powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta oraz niezwłocznie poinformować JOLIS CHOICE, jeśli dane dostępowe do jego Konta zostały przejęte przez osoby trzecie. Klient nie może udostępnić danych jego konta osobie trzeciej.
3.10. JOLIS CHOICE umożliwia Klientom zapraszanie do uczestnictwa w kampaniach JOLIS CHOICE osób trzecich, nie będących Klientami. Zaproszenie wysyłane jest po wyborze opcji „Wyślij do znajomego” dostępnej na stronie JOLIS CHOICE oraz wpisaniu adresu mailowego osoby zapraszanej.
3.11. JOLIS CHOICE może rozwiązać umowę zawartą z Klientem z ważnych przyczyn, w szczególności rażącego naruszenia postanowień Regulaminu bądź podejmowania przez Klienta działań niezgodnych z przepisami prawa. W takim przypadku JOLIS CHOICE ma obowiązek uprzednio skierować do Klienta, na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, informacji wskazującej na rodzaj uchybień wraz z wezwaniem do zaprzestania takich działań, wyznaczając w tym celu dodatkowy, nie krótszy niż 3 dni termin na zaprzestanie podejmowania takich działań. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy może zostać złożone w przypadku bezskutecznego upływu wyznaczonego 3-dniowego terminu na zaprzestanie podejmowania takich działań.

4. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA
4.1. W celu dokonania zakupu Produktu Klient powinien zalogować się w Serwisie JOLIS CHOICE.
4.2. Produkty oferowane do sprzedaży w kampaniach JOLIS CHOICE są fabrycznie nowe.
4.3. Oferty prezentowane na stronie JOLIS CHOICE są ograniczone w czasie oraz ilości. JOLIS CHOICE może ograniczyć maksymalną liczbę zakupów na każdy produkt dostępny na jednego Klienta w celu zapewnienia uczciwych warunków handlowych wszystkim Klientom.
4.4. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Produkty, aż do wyczerpania się zapasów objętych daną formą sprzedaży.
4.5. Klient, składając i potwierdzając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych Produktów ze JOLIS CHOICE na warunkach określonych w danej Kampanii oraz niniejszym Regulaminie.
4.6. W ramach jednego Zamówienia Klient może zamówić Produkty oferowane w ramach różnych Kampanii.
4.7. Po potwierdzeniu zamówienia Klient podaje dane adresowe niezbędne do realizacji dostawy oraz wystawienia dowodu zakupu, tj. imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail.
4.8. Po poprawnym wypełnieniu wszystkich niezbędnych pól, Klient jest przenoszony do etapu trzeciego, zwanego „Płatność”, gdzie określa formę płatności. Klient może skorzystać z następujących form płatności: gotówka za pobraniem, przelew bankowy, przelew elektroniczny online lub płatność kartą płatniczą obsługiwane przez serwis Przelewy24.pl lub PayPal, Karta Podarunkowa JOLIS CHOICE.
4.9. Po poprawnym określeniu formy płatności, Klient przenoszony jest do etapu, zwanego „Podsumowanie”, gdzie przedstawione są wszystkie szczegóły zamówienia. Po potwierdzeniu Klient otrzymuje e-mail potwierdzający, informujący go że zamówienie zostało przyjęte przez JOLIS CHOICE. Po potwierdzeniu, zamówienie nie może być już łączone z innymi zamówieniami Klienta. Zamówienie może jedynie być anulowane na prośbę Klienta. Również w przypadku zamówienia Karty Podarunkowej JOLIS CHOICE Klient otrzymuje potwierdzenie jej zakupu drogą elektroniczną na podany adres poczty e-mail. Otrzymane potwierdzenie stanowi dowód zakupu.
4.10. W momencie nadania przesyłki, JOLIS CHOICE zobowiązane jest do poinformowania Klienta o tym fakcie na podany adres e-mail.
4.11. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że Produkt jest dostępny u dostawców JOLIS CHOICE. W przypadku niedostępności Produktu objętego zamówieniem Klient będzie o tym niezwłocznie poinformowany.
4.12. Do każdego zamówienia wystawiany jest dowód zakupu wysyłany Klientowi wraz z Zamówieniem.
4.13. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu do momentu jego realizacji (czyli do momentu przekazania do wysłania w magazynie centralnym). Klient może anulować złożone zamówienie w całości do momentu jego przekazania do wysłania. Anulowanie zamówienia powinno zawierać imię i nazwisko Klienta, adres, numer zamówienia i datę zamówienia. Możliwość anulacji nie dotyczy Kart Podarunkowych.
4.14. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod nr tel. 501 551 295 bądź drogą elektroniczną za pomocą e-mail: info@nierafinowane.pl
4.15. JOLIS CHOICE zastrzega sobie prawo do odwoływania zamówień w przypadku gdy produkty nie są dostępne w magazynie.
4.16. Klient w ramach serwisu JOLIS CHOICE może nabyć rabat na dokonywane przez siebie transakcje w ramach akcji promocyjnych, konkursów organizowanych przez JOLIS CHOICE.
4.17. Informacja o wysokości obowiązujących stawek rabatów, jakie Klient może uzyskać w sytuacjach, o których mowa w art. 4.16., dostępna jest na stronach internetowych www.nierafinowane.pl.
4.18. Zgromadzone na Koncie Klienta Rabaty mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie na zakup Produktu w dowolnej Kampanii, w ten sposób, że umniejszają całkowitą kwotę, jaką Klient powinien zapłacić w ramach Zamówienia. Wysokość Rabatu nie może przewyższać wartości Zamówienia (z wyłączeniem kosztów dostawy).
4.19. Klientowi w żadnym czasie, także po rozwiązaniu umowy, nie przysługuje prawo do żądania wypłaty kwot związanych ze zgromadzonymi na koncie rabatami.
4.20. Klient nie może przekazać swoich Rabatów innym Klientom.

5. DOSTĘPNOŚĆ PRODUKTÓW I PŁATNOŚĆ
5.1. JOLIS CHOICE dołoży wszelkich starań, aby Klient mógł nabyć Produkty, które zarezerwował w Koszyku w jak najszybszym czasie. Zamówienie jest realizowane, o ile w fazie składania zamówienia zamówione Produkty są dostępne u dostawców JOLIS CHOICE.
5.2. W przypadku, gdy Produkt jest niedostępny (brak Produktu u dostawców) i wynikającej z tego niemożliwości realizacji zamówienia Klienta, JOLIS CHOICE oraz Klient mają prawo do odstąpienia od umowy.
5.3. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Serwisu JOLIS CHOICE podawane są w złotych polskich i zawierają podatki oraz wszystkie opłaty wymagane przez przepisy obowiązującego prawa. Cena nie obejmuje kosztów transportu i dostawy Produktu. Sytuacja nie dotyczy Karty Podarunkowej JOLIS CHOICE, która dostarczana jest bezpłatnie w formie elektronicznej na podany adres e-mail.
5.4. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca dla obu stron od chwili złożenia przez Klienta zamówienia aż do czasu realizacji zamówienia.
5.5. JOLIS CHOICE zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w aktualnych Kampaniach, wprowadzania nowych Produktów oraz Kampanii, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach serwisu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany jakichkolwiek zmian.
5.6. Koszt dostawy jest stały do wartości towarów w Zamówieniu wysokości 200 PLN, niezależnie od ilości Produktów w Zamówieniu. Koszt ten zależny jest również od wybranego kuriera oraz formy płatności, i wyświetlany jest w podsumowaniu Zamówienia. Przy wartości zamówienia powyżej 200 PLN, koszt dostawy pokrywa JOLIS CHOICE.

6. REALIZACJA ZAMÓWIENIA
6.1. Standardowy czas dostawy wynosi do 3 dni od dnia złożenia zamówienia Nie dotyczy to Kart Podarunkowych JOLIS CHOICE, które dostarczane są niezwłocznie po ich zamówieniu i opłaceniu na podany adres e-mail.
6.2. Produkt zostanie dostarczony z dowodem zakupu.
6.3. Jeśli zamówione towary nie są dostępne JOLIS CHOICE poinformuje Klienta o tym w terminie 2 dni od złożenia przez Klienta zamówienia za pomocą poczty elektronicznej.
6.4. Jeśli przesyłka nie dotrze do Klienta w terminie do 7 dni od daty powiadomienia, że opuściła magazyn centralny JOLIS CHOICE, powinien on skontaktować się ze JOLIS CHOICE pod numerem telefonu 52 561 49 29, bądź za pomocą e-mail: info@nierafinowane.pl.
6.5. Wszystkie inne koszty transportu, w tym ewentualne koszty przesyłki morskiej, jeśli takowe istnieją, leżą po stronie Klienta. Koszty te w każdym przypadku są widoczne na stronie www.nierafinowane.pl.
6.6. JOLIS CHOICE nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktu lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.
6.7. Wysyłka Produktów odbywa się wyłącznie pod adresy znajdujące się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

7. REKLAMACJE
7.1. Jeżeli po otrzymaniu Produktu Klient znajdzie w nim wady fabryczne powinien niezwłocznie skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta JOLIS CHOICE pod nr tel. 501 552 295 bądź za pomocą poczty elektronicznej: info@nierafinowane.pl.
7.2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania umowy przez JOLIS CHOICE, a w szczególności:
7.2.1. - stwierdzenia w dostarczonym produkcie wady fabrycznej,
7.2.2. - stwierdzenia w dostarczonym produkcie uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu
7.2.3. - niezgodności produktu z produktem opisanym w zamówieniu
7.2.4. - realizacji zamówienia niezgodnej z niniejszym Regulaminem
7.3. Przy zgłoszeniu reklamacji Klient będzie poinformowany przez pracownika Biura Obsługi Klienta co do dalszych kroków do podjęcia w celu realizacji reklamacji.
7.4. Reklamacja powinna zawierać poprawnie wypełniony formularz zwrotu zawierający: imię i nazwisko, adres e-mail pod którym Klient występuje w JOLIS CHOICE, numer zamówienia oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. W celu bliższych informacji Klient może skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta JOLIS CHOICE pod nr tel. 52 561 49 29. Narzędzie do elektronicznego zgłaszania reklamacji dostępne jest w ramach zrejestrowanego Konta użytkownika, w sekcji Twoje zamówienia, po otwarciu zamówienia, którego reklamacja dotyczy.
7.5. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez JOLIS CHOICE przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), JOLIS CHOICE zwróci Klientowi równowartość ceny Produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w serwisie Produkty do wyboru. JOLIS CHOICE gwarantuje zwrot wpłaconej kwoty, z zastrzeżeniem, że jeśli część ceny została uiszczona przy pomocy rabatów zgromadzonych przez Klienta, zostanie zwrócona należność pieniężna faktycznie uiszczona przez Klienta, a rabat zostanie ponownie zapisany na Koncie Klienta.

8. GWARANCJA
JOLIS CHOICE sprzedaje produkty wysokiej jakości z ważnym terminem przydatności do użycia. W zależności od rodzaju produktu występują różne terminy przydatności do użycia i są one określone przy opisie produktu.

9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
9.1. Klient ma prawo w każdym czasie, bez podania przyczyn, do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty dostarczenia przesyłki.
9.2. Odstąpienie od umowy jest możliwe tylko wówczas, gdy Produkt nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracane Produkty muszą być w stanie niezniszczonym, wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami. Produkty kosmetyczne i spożywcze muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu (nieusunięta folia, niezniszczone pudełko).
9.3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje wobec świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone. Istnieje możliwość dokonania zwrotów w/w asortymentu w przypadku gdy były dostarczone Klientowi z uszkodzeniem bądź defektem. Produkty, które były kupione w zestawie muszą być zwrócone także w zestawie.
9.4. W przypadku zwrotu Klient ponosi koszty odesłania towaru do JOLIS CHOICE.
9.5. JOLIS CHOICE gwarantuje zwrot kwoty równej cenie Produktów z zastrzeżeniem, że jeśli część kwoty została uiszczona przy pomocy rabatów udzielonych Klientowi, zostanie zwrócona należność pieniężna faktycznie uiszczona przez Klienta, a rabaty zostaną ponownie zapisane na jego Koncie. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania Produktów przez JOLIS CHOICE. JOLIS CHOICE nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
9.6. W przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu zamówienia) Klienci są zobowiązani do kontaktu ze JOLIS CHOICE drogą elektroniczną na adres: info@nierafinowane.pl lub telefonicznie pod numerem tel. 501 551 295 w celu uzyskania numeru zwrotu.
9.7. Formularz zwrotu powinien zawierać dane Klienta (imię i nazwisko, adres wraz z numerem telefonu), numer oraz datę zamówienia oraz nazwę zwracanego produktu.

10. KARTY PODARUNKOWE JOLIS CHOICE
10.1. Karty Podarunkowe JOLIS CHOICE dostępne są okresowo w ofercie JOLIS CHOICE i wydawane są na okaziciela.
10.2 Karta Podarunkowa JOLIS CHOICE służy przez cały okres jej ważności tj. 365 dni od dokonania jej zakupu do płatności za towary dostępne w JOLIS CHOICE. Umożliwia ona dokonanie całkowitej lub częściowej płatności i może zostać użyta tylko w przypadku kiedy całkowita kwota do zapłaty uwzględniająca koszty przesyłki jest równa lub większa jej wartości.
10.3 Karta podarunkowa JOLIS CHOICE może zostać użyta tylko jeden raz.
10.4. Karta podarunkowa JOLIS CHOICE może zostać przekazana innej osobie niż osoba, która dokonała jej zakupu.
10.5 Karta podarunkowa JOLIS CHOICE nie może służyć do zakupu Kart Podarunkowych JOLIS CHOICE.
10.6 W przypadku zwrotu zakupionych towarów w których środkiem płatności była Karta Podarunkowa JOLIS CHOICE Klient otrzyma zwrot środków pieniężnych w wysokości odpowiadającej zapłaconej kwocie w formie nowej Karty Podarunkowej JOLIS CHOICE. Zasady otrzymanej karty Podarunkowej JOLIS CHOICE stosuje się odpowiednio.
10.7. Zasilenie wydanej Karty Podarunkowej JOLIS CHOICE jest niemożliwe.
10.8. Karta Podarunkowa JOLIS CHOICE po przekroczeniu terminu jej ważności jest nieważna.
10.9. Karta Podarunkowa JOLIS CHOICE nie może zostać wymieniona na gotówkę lub inną formę środka płatniczego w części ani całości.
10.10. Wydanie Karty Podarunkowej JOLIS CHOICE nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.
10.11. Karta Podarunkowa JOLIS CHOICE nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. Karta Podarunkowa JOLIS CHOICE jest elektroniczną formą bonu towarowego.
10.12. W przypadku utraty Karty Podarunkowej JOLIS CHOICE jej nabywca traci prawo do jej używania oraz żądania jej ponownego wydania, ponieważ została ona wydana na okaziciela.

11. POLITYKA PRYWATNOŚCI
11.1. Warunki ogólne
Jolis Choice Ltd z siedzibą w Rotherham, Unit 4E Enterprise Court Farfield Park, S63 5DB, South Yorkshire, Wielka Brytania, wpisaną do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Companies House, pod numerem rejestrowym 14156896. JOLIS CHOICE gwarantuje, że dane osobowe ujawnione przez stronę internetową www.nierafinowane.pl nigdy nie zostaną nadużyte przez Jolis Choice i wykorzystane w sposób niewłaściwy.
• Dane osobowe oraz dane kontaktowe użytkownika strony internetowej/członka klubu/klienta JOLIS CHOICE („użytkownika”) nie będą ujawniane żadnym osobom trzecim, jeśli nie będzie to wymagane przez prawo, chyba, że użytkownik wyrazi zgodę na ich przetwarzanie (jak opisano w dalszej części).
• Zbiory danych osobowych przetwarzane przez JOLIS CHOICE na terenie Unii Europejskiej zarejestrowane są i podlegają kontroli w Brytyjskim Information Commissioner’s Office (http://www.ico.gov.uk) pod numerem rejestrowym ZA029974.
• JOLIS CHOICE nie wysyła spamu ani nie wysyła użytkownikom nie zamawianych przez nich wiadomości e-mail, poza ważnymi wiadomościami e-mail dotyczącymi transakcji oraz informacjami, na które użytkownik wyraził swoją zgodę.
• Zarejestrowani użytkownicy mogą w łatwy i szybki sposób zdecydować o nie otrzymywaniu wiadomości e-mail od JOLIS CHOICE poprzez wysłanie prośby na następujący adres e-mail: info@nierafinowane.pl.
11.2. Polityka prywatności
JOLIS CHOICE szanuje prywatność wszystkich użytkowników. Wszelka aktywność JOLIS CHOICE w Internecie jest zgodna z wymogami właściwej legislacji europejskiej oraz odpowiednimi przepisami obowiązującymi w Wielkiej Brytanii. Niniejsze zasady ochrony danych osobowych („Polityka prywatności”) regulują ujawnianie informacji pozyskanych przez JOLIS CHOICE dotyczących użytkowników (zgodnie z wyżej wymienioną definicją) odwiedzających jego strony internetowe. JOLIS CHOICE przetwarza dane osobowe zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Dane są pozyskiwane w imieniu JOLIS CHOICE, który zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych jest administratorem danych osobowych.
11.3. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych
Wszyscy użytkownicy mogą odwiedzać strony internetowe JOLIS CHOICE bez ujawniania jakichkolwiek danych osobowych JOLIS CHOICE (dane osobowe oznaczają wszelkie informacje powiązane ze zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną; osoba możliwa do zidentyfikowania to osoba, która może zostać rozpoznana, w sposób pośredni lub bezpośredni, w szczególności poprzez odwołanie do mającego ogólne zastosowanie identyfikatora, bądź jednej lub więcej specyficznych cech lub czynników określających jego/jej tożsamość fizyczną, fizjologiczną, psychiczną, umysłową, ekonomiczną, kulturalną lub społeczną). Niemniej jednak, czasami, nie podanie minimalnej ilości niezbędnych danych wymaganych w odpowiednich rubrykach do wprowadzania danych i innych częściach odpowiedniej strony internetowej może spowodować, że JOLIS CHOICE nie będzie w stanie przedstawić użytkownikowi odpowiednich produktów lub usług, w tym obsługi po sprzedażowej. Jeśli użytkownik dokona zakupów przez jedną ze stron internetowych JOLIS CHOICE lub dokona zakupu przez telefon, wchodzi w związek umowny z JOLIS CHOICE. W momencie wykonywania transakcji użytkownik zostaje poproszony o ujawnienie danych osobowych niezbędnych do realizacji umowy. Aby odpowiedzieć na zapytania klienta, a także dla celów związanych z określonym zamówieniem lub innych celów przedstawionych poniżej, JOLIS CHOICE może zbierać następujące dane dotyczące użytkowników: imię, nazwisko, data urodzenia, płeć, e-mail, adres pocztowy, numer telefonu stacjonarnego, numer telefonu komórkowego, . JOLIS CHOICE również zapisuje informacje związane z zakupami dokonanymi przez użytkowników. Poprzez dobrowolne rejestrowanie się na stronach internetowych JOLIS CHOICE lub zamawianie produktów od firmy JOLIS CHOICE, użytkownik zgadza się (wyraża zgodę) na przetwarzanie jego/jej danych osobowych przez JOLIS CHOICE w ramach systemu teleinformatycznego JOLIS CHOICE, zarówno manualne i automatyczne, w zakresie i w związku z niżej wymienionymi celami. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na powyższe, ma prawo do nie korzystania ze stron internetowych JOLIS CHOICE i nie przekazywania swoich danych osobowych JOLIS CHOICE.
JOLIS CHOICE ma prawo do przetwarzania ujawnionych danych przez okres niezbędny do wykonania odpowiedniego celu przetwarzania danych osobowych oraz obowiązkowej archiwizacji zgodnie z obowiązującymi prawami, bez uszczerbku dla zobowiązań JOLIS CHOICE wynikających ze specjalnych regulacji. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez JOLIS CHOICE jest dobrowolne i użytkownik ma prawo wycofać taką zgodę poprzez przesłanie JOLIS CHOICE wiadomości na adres e-mail info@nierafinowane.pl. Prawa użytkowników związane z przetwarzaniem ich danych osobowych obejmują między innymi prawo aktualizacji danych lub skasowania danych z systemu informacyjnego JOLIS CHOICE, prawo zapisu danych osobowych przetwarzanych przez JOLIS CHOICE, a w przypadku podejrzenia przetwarzania danych osobowych w sposób nieautoryzowany także prawa do złożenia wniosku do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
11.4. Inne metody pozyskiwania danych osobowych
Poza zbieraniem danych przez strony internetowe JOLIS CHOICE, użytkownik może być poproszony o podanie danych osobowych w pisemnej korespondencji z JOLIS CHOICE, podczas rozmowy telefonicznej z JOLIS CHOICE, podczas składania zamówienia, rejestracji zakupionego produktu dla celów usług po sprzedaży, rejestracji w celu udziału w ankiecie internetowej bądź partycypacji w jakichkolwiek ofertach biznesowych, w chatach internetowych, itp. W takim przypadku, użytkownik może zostać osobno poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie ujawnionych danych osobowych przez JOLIS CHOICE, jeśli taka zgoda jest wymagana przez prawo.
11.5. Cel przetwarzania danych
JOLIS CHOICE przetwarza dane personalne w związku z poniższym celem:
Świadczenie usług JOLIS CHOICE w ramach działania sklepu internetowego www.nierafinowane.pl, jak również innych stron internetowych JOLIS CHOICE obejmuje (i) wykonanie niezbędnych czynności związanych z transakcjami sprzedaży i zakupu lub realizację jakiejkolwiek innej umowy pomiędzy JOLIS CHOICE i użytkownikiem, w tym weryfikację płatności i wysyłkę zamówienia klienta, oraz (ii) zapewnienie klientowi odpowiednich usług, w tym usług związanych z działalnością JOLIS CHOICE, takich jak usługi gwarancyjne i posprzedażowe, prośba o opinie klientów na temat produktów i usług JOLIS CHOICE, umożliwienie klientowi korzystania ze specjalnych ofert lub promocji, przeprowadzanie ankiet dotyczących produktów, ułatwianie i przetwarzanie wyszukiwań klienta i zapytań o informacje dotyczące JOLIS CHOICE i produktów oraz usług tej firmy, przedstawianie klientowi informacji na temat najnowszych produktów i usług JOLIS CHOICE, ulepszanie produktów i usług JOLIS CHOICE dla klienta oraz przeprowadzanie losowań nagród, konkursów i innych działań promocyjnych.
11.6. Wykorzystanie i ujawnianie danych osobowych osobom trzecim
Firma JOLIS CHOICE wykorzystuje ujawnione dane osobowe wyłącznie dla celów związanych z jej wyżej określoną działalnością gospodarczą. Pracownicy JOLIS CHOICE są zobligowani do przestrzegania poufności informacji przekazanych przez użytkowników zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.
Dane osobowe mogą być ujawniane osobom trzecim w przypadku, gdy JOLIS CHOICE w rozsądny sposób uznają to za niezbędne, aby zapobiec oszustwu, spełnić obowiązujące wymagania, wprowadzić w życie lub bronić praw JOLIS CHOICE, bądź w związku z działaniami korporacji, takimi jak fuzja, zakup, sprzedaż lub zakup aktywów handlowych i innych.
11.7. Udostępnianie danych osobowych innym podmiotom
Dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom, aby umożliwić realizację kontraktów, których użytkownik jest stroną, bądź dla celów wymienionych w niniejszym dokumencie, lub, aby zapewnić użytkownikom możliwość korzystania z ofert specjalnych i promocji, JOLIS CHOICE wykorzystuje usługi innych osób, aby wykonywały działania w jej imieniu (procesor danych), jak np. realizacja zamówień, dostarczanie paczek, wysyłanie korespondencji oraz e-maili, wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych (SMS), zapewnianie pomocy w zakresie marketingu, przetwarzanie płatności kartą kredytową, zapewnianie usług zapobiegających oszustwu oraz świadczenie usług klientom. Takie osoby będą miały dostęp do danych osobowych niezbędnych do wykonania tych czynności, jednak nie mogą wykorzystywać ich do jakichkolwiek innych celów i wymaga się od nich przetwarzania danych zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.
Obecnie, JOLIS CHOICE korzysta z usług następujących procesorów danych osobowych:
- Serwis płatności elektronicznych Przelewy24.pl - PayPro Spółka Akcyjna, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań
- Serwis płatności elektronicznych PayPal.com - PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu
- Kurier DPD Polska - DPD Polska Sp. z o.o., ul. Mineralna 15, 02–274 Warszawa
- InPost paczkomaty - InPost Sp. z o. o. ul. Wielicka 28 30-552 Kraków
- Obsługa polskiego magazynu i logistyki – Pracownia artystyczna Luna Morphea, Daria Lunitz, ul. Pogodna 49, 77‑300 Nieżywięć
- Serwis Opineo - Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o., ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa

Rejestrując się dobrowolnie na stronie internetowej JOLIS CHOICE lub zamawiając produkty z JOLIS CHOICE, wyrażają Państwo zgodę na spełnienie obowiązku informowania przez JOLIS CHOICE zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych poprzez publikację odpowiednich informacji na swojej stronie internetowej.
Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Klientem jest zobowiązany przesłać Klientowi na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Klient jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.
11.8. Informacje zapisywane automatycznie (Dane nieosobowe)
Wchodząc na stronę internetową JOLIS CHOICE (jako niezarejestrowany regularny użytkownik), niektóre informacje nieosobowe (rodzaj używanej wyszukiwarki, ilość wizyt, średni czas spędzony na stronie internetowej, oglądane strony internetowe) są zapisywane automatycznie. Powyższe informacje są wykorzystywane jako pomoc w ulepszeniu atrakcyjności, zawartości i funkcjonalności strony internetowej JOLIS CHOICE. Powyższe dane użytkowników mogą być dalej przetwarzane przez JOLIS CHOICE lub przekazywane osobom trzecim, chyba, że użytkownik zwróci się z prośbą o zaprzestanie takiego przetwarzania (wysłaną na adres: info@nierafinowane.pl).
11.9. Pliki cookies.
Serwis JOLIS CHOICE korzysta z mechanizmu cookies w celu poprawnego działania sesji zalogowanego użytkownika, koszyka zamówień, oraz w celach statystycznych, w szczególności ustalenia liczby i rodzaju odwiedzin stron serwisu. Żadne pozyskane w ten sposób dane nie pozwalają na ustalenie tożsamości użytkowników. Mechanizm ten służy wyłącznie zapisowi ustawień użytkownika po stronie jego przeglądarki. Każdy użytkownik może odmówić zgody na zapis i przetwarzanie takich danych korzystając z ustawień używanej przeglądarki internetowej, jednak funkcjonalność serwisu będzie ograniczona. Odpowiednie informacje można znaleźć w podręczniku użytkownika przeglądarki.
11.10. Bezpieczeństwo
JOLIS CHOICE zamierza chronić i zarządzać danymi osobowymi wszystkich użytkowników swoich stron internetowych zgodnie z obowiązującymi regulacjami UE oraz Ustawą o ochronie danych osobowych. Firma JOLIS CHOICE powzięła wszelkie możliwe środki techniczne, organizacyjne i osobiste zgodnie z dyrektywami UE i innymi przepisami prawnymi , w tym Ustawą o ochronie danych osobowych, związanymi z przetwarzaniem danych mającym na celu bezpieczne zachowanie zapisanych danych osobowych swoich użytkowników oraz ich ochronę przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem oraz przypadkową utratą, bezprawnej obsługi, nieautoryzowanego ujawnienia lub dostępu, bądź też przed wszelkimi innymi bezprawnymi formami przetwarzania danych.
11.11. Nieletni
JOLIS CHOICE stanowczo zaleca wszystkim rodzicom i opiekunom, aby nauczyli swoje dzieci bezpiecznego i odpowiedzialnego obchodzenia się z danymi osobowymi w Internecie. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia nie powinny przekazywać swoich danych osobowych JOLIS CHOICE za pośrednictwem jej stron internetowych bez zgody rodziców lub opiekunów. JOLIS CHOICE nigdy celowo nie zbiera jakichkolwiek danych osobowych od nikogo, kto nie ukończył 18 roku życia, ani nie wykorzystuje ich w żaden sposób, ani nie przekazuje osobom trzecim bez zgody. W związku z powyższym, JOLIS CHOICE zakłada, że użytkownicy stron internetowych tej firmy mają ukończone 18 lat lub więcej.
11.12. Odsyłacze do innych stron internetowych
Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do głównej strony www.nierafinowane.pl, jak również do strony www.naturalhost.co.uk i innych miejscowych stron internetowych Jolis Choice zarządzanych przez firmę JOLIS CHOICE oraz/lub jej spółki powiązane w centralnej i wschodniej Europie, robiących to dla oraz na rzecz JOLIS CHOICE. Niektóre odnośniki stron na powyższych stronach internetowych mogą zawierać odsyłacze do innych usługodawców/ innych jednostek spoza JOLIS CHOICE.

Radzi się, aby użytkownicy opuszczając stronę internetową Jolis Choice ściśle przestrzegali i dokładnie zapoznali się z zasadami ochrony danych osobowych dla każdej poszczególnej strony internetowej zbierającej dane osobowe. Firma JOLIS CHOICE nie kontroluje wszystkich informacji zawartych w tych odsyłaczach, ani zasad ochrony danych osobowych mających zastosowanie w stosunku do innych stron, oraz nie jest odpowiedzialna za jakiekolwiek treści, dobra lub usługi przez nie oferowane. Skorzystanie ze stron, do których podane są odsyłacze podlega warunkom i ustaleniom mającym zastosowanie w stosunku do takich stron internetowych.
11.13. Rezygnacja z prawa do informacji i biuletynów (Informacje o promocjach)
Użytkownicy mogą poprosić o wszelkie informacje dotyczące polityki prywatności firmy JOLIS CHOICE, a także zasad i warunków, wysyłając wiadomość na poniższy adres e-mail: info@nierafinowane.pl
Użytkownicy, którzy już nie chcą otrzymywać powiadomień o promocjach (biuletynów) od JOLIS CHOICE mogą zrezygnować z subskrypcji poprzez wysłanie prośby o rezygnację na poniższy adres e-mail: info@nierafinowane.pl
11.14. Powiadomienia o zmianach
Użytkownicy będą informowani o wszelkich zmianach w niniejszej Polityce prywatności na stronie głównej www.nierafinowane.pl oraz w innych miejscach, które JOLIS CHOICE uzna za właściwe dla danych celów. Korzystając ze stron internetowych JOLIS CHOICE lub zamawiając produkty z firmy JOLIS CHOICE, zgodnie z zawiadomieniem o zmianach Polityki prywatności, użytkownik wyraża całkowitą zgodę na zmiany zawarte w obowiązującej wersji Polityki prywatności.

12. PRZERWY TECHNICZNE
12.1. JOLIS CHOICE dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie serwisu www.nierafinowane.pl. , jednakże przy złożonych systemach informatycznych, takich, jak JOLIS CHOICE mogą wystąpić awarie i błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem. JOLIS CHOICE stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych oraz jak najszybciej usunąć wszelkie awarie.
12.2. W celu rozwoju serwisu oraz zminimalizowaniu ryzyka wystąpienia awarii, konieczne są okresowe przerwy techniczne, w czasie których w systemie informatycznym wprowadzane są odpowiednie zmiany. JOLIS CHOICE dba o to, aby przerwy techniczne nie były uciążliwe dla Klientów, w tym celu, w miarę możliwości, planuje je na godziny nocne, a o terminie i przewidywanej długości trwania przerwy informuje Klientów z co najmniej kilkugodzinnym wyprzedzeniem.

13. ZMIANY REGULAMINU
13.1. JOLIS CHOICE zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie z ważnych przyczyn, w szczególności: zmiany przepisów prawa, zmiany w zakresie świadczenia usług, zmiany w sposobie prezentacji towarów bądź zmiany w zakresie asortymentu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie po 14 dniach od opublikowania nowej treści Regulaminu w Serwisie JOLIS CHOICE. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia. Klient, który nie akceptuje zmiany Regulaminu może rozwiązać umowę, o czym niezwłocznie powinien poinformować JOLIS CHOICE. Rozwiązanie umowy jest skuteczne z chwilą otrzymania przez JOLIS CHOICE oświadczenia Klienta, nie wcześniej jednak niż w dniu wejścia w życie zmiany. W takim przypadku Konto zostaje usunięte, a JOLIS CHOICE usuwa dane osobowe Klienta.
13.2. Kampanie Reklamowe rozpoczęte przed wejściem w życie zmian Regulaminu prowadzone są na zasadach dotychczasowych.

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
14.1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a JOLIS CHOICE. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez przekazanie klientowi dowodu zakupu w formie drukowanej lub elektronicznej.
14.2. Wszystkie informacje umieszczone i opublikowane na stronie internetowej JOLIS CHOICE takie jak opisy produktów, dane techniczne, zdjęcia są elementem prezentacji.
14.3. Zabronione jest wykorzystywanie przez Klientów elementów graficznych (w tym logo 'JOLIS CHOICE'), układu i kompozycji stron internetowych JOLIS CHOICE (tzw. layout), elementów graficznych organizowanych Kampanii, a także praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw ochronnych na znaki towarowe umieszczone w JOLIS CHOICE, za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub za zgodą JOLIS CHOICE.
14.4. Umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu.
14.5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10 sierpnia 2022 r.